Georgijus Garmus. STRATEGINĖ KRYPTIS

Georgijus Garmus. STRATEGINĖ KRYPTIS

Tai, kas vyksta Lietuvoje, prilygintina okeano lašui, atspindinčiam visą dabartinį pasaulį. Pasaulyje judama dviem, deja, priešingom kryptim. Atidžiai pažvelkime, kas vyksta Lietuvoje. Galima išvardinti.

Naikinama biosfera: miškai kartu su jų paklote, paukščiais, medžiais, gamtine įvairove.

Iš esmės yra pasikėsinta į žmogaus prigimtį, kuri be viso kito, turi dvi labai svarbias dalis: kūniškąją ir žmoniškąją, kitaip tariant, sąmonę, siekiančią žmoniškosios esmės atsiskleidimo ir pasireiškimo arba tobulesnio žmoniškumo.

Vilniaus Universitetas, bene seniausias rytų Europoje, jau yra pradėjęs naikinti valstybinę, lietuvių kalbą, ją pritaikydamas gender ideologijai ir iš esmės keisdamas ne tik jos žodyną, bet ir prigimtinę lietuvių mąstyseną.

Švietime įtvirtinama toji pati gender ideologija.

Nutylimi esminiai Lietuvos istorijos įvykiai kovoje už valstybingumą.

Visi šie veiksniai kartu paėmus naikina ir pačią Lietuvos, lietuvių kultūrą, kurios pagrindas tūkstantmečiais buvo dora, skaistūs vyro ir moters santykiai jaunystėje ir sukūrus šeimą, gimdančią palikuonis, kupinas darnos santykis su gamta, supančia aplinka, gyvūnija bei augalija, išteklių tausojimas, gyvybės šventumo pajauta.

Lietuva valdoma ne iš Lietuvos, bet išorinių jėgų verčiama.

Stambus verslas, žvelgiant paviršiumi, tarsi atneša gėrį, kurdamas  ir vystydamas vietoves, į kurias investuojamas kapitalas. Bet pažvelkime atidžiau: jis yra tapęs gaivalu, siekiančiu ne tik ekonominės galios, naikinant visai šaliai priklausančius išteklius (miškus) bei piliečių sveikatą (5G), bet taip pat ir politinės galios per lobistnę veiklą, neteisėtą politikams daromą spaudimą, juos paperkant ir galimai šantažuojant. Toks kapitalas, nevaldomas aukščiau paminėtos žmoniškos prigimties arba į bendrą gėrį nukreiptos sąmonės šviesos, yra pražūtingas Lietuvai. Štai pavyzdys: “2021.10.12 Lietuvos telekomunikacijų bendrovės pasirašė sutartį diegti 5G ryšių technologijas, statyti tūkstančius naujų mikrobanginę spinduliuotę skleidžiančių antenų. Jos spinduliuotę darbo ir gyvenamoje aplinkoje padidins tūkstančius kartų. Nepamirškime, kad buvę sveikatos apsaugos ministrai R. Šalaševičiūtė ir A. Veryga padidino leistiną spinduliuotės normą nuo 10 iki 1000 mikrovatų į kvadratinį centimetrą ir leido vaikus ir suaugusius 24 valandas per parą veikti tokia spinduliuote. Ji 50 000 kartų viršija mokslininkų rekomenduojamą saugią normą”(Prof. Jonas Grigas. Pavojingiausia kada nors išrasta technologija. Tiesos.lt redakcija 2021 m. spalio 22 d. 9:31)

Prigimtinė šeima Lietuvoje yra tapusi gender ideologijos taikiniu, kurį žūt būt reikia sunaikinti kartu su tautiškumu, priimant Partnerystės įstatymą ir patvirtinant Stambulo konvenciją bei Neapykantos kalbos įtatymą tam, kad niekas daugiau neprasižiotų prieštaraudamas ir kritikuodamas.

Elektros ir dujų ištekliai perkami per tarpininkus, juos dar labiau pabranginant per valstybei dar priklausančias įmones, tapusias akcinėm bendrovėm, jų akcininkams išmokant milžiniškus dividendus.

„Vertybinė“ užsienio politika, beviltiškai sugadinusi santykius su Baltarusija ir Kinija, užtikrino daugiamilijoninį biudžetinių įplaukų praradimą, Klaipėdos jūrų uostą palikdama be strateginių užsakymų.

Lietuva užtvindyta sieną kirtusiais nelegalais, sąmoningai sudarius sąlygas du  mėnesius ją kirsti be kliūčių.

Dabar mąstoma atsverti biudžetinius nepriteklius, visus piliečius apkraunant neregėtais mokesčiais.  Kas   savaitę  pusės  metų   bėgyje  metodiškai  kyla   degalų  kainos,  tarsi,    palengva užveržiama smaugimo virvė šalies ūkiui ir gyvenimui. Taip suduodamas pražūtingas smūgis smulkiems ir vidutiniams verslams bei ūkiams, atnešantiems 70 nuošimčių biudžetinių pajamų.

Stambus ūkininkavimas, beatodairiškai tręšiant žemę chemikalais, alina ir naikina jos gyvybinę, derlių duodančią galią. Europinės paramos lėšos žemės ūkiui tenka būtent šiai veiklai, neteikiant jų smulkesniems ūkiams kaip nepatikimiems.

Penki stambieji šalies žemės ūkio žaliavinių pieno produktų perdirbėjai nustato smulkiesiems ūkininkams nepalankias žaliavinio pieno supirkimo kainas. Tai sąlygoja jų spartų nykimą.

Cowid 19 suvaldymo priemonės iš esmės virto prievartinėm, antikonstitucinėm. Taip vadinami skiepai, skiepijimas, po teisybei, yra tik bandomieji biocheminiai preparatai, suleidžiami į žmogaus kūną, tai vadinant apsauga nuo viruso, bet neįvardinant ilgalaikių pasekmių. Gerai yra žinoma, kad per metus tikros vakcinos nesukuriamos, nes tam reikia 15-20 metų. Juolab, kad yra medicinos mokslo nuostata skiepyti ne pandemijos metu, bet iki jai prasidedant. Už trumpalaikes ir ilgalaikes šių preparatų suleidimo į žmonių kūnus pasekmes Lietuvoje neatsako nei tą nuožmiai verčianti daryti šalies administracija nei šių bandomųjų preparatų gamintojai. Apie trumpalaikes pasekmes jau daug tenka išgirsti iš tai patyrusių, yra nemažai faktų ir apie žmonių staigias mirtis po suleidimo. Verta susimąstyti, kodėl taip nuožmiai žmonės spaudžiami ir prievartaujami susileisti šiuos nanogenetinius „vaistus“. Juk per prievartą, prieš jo valią, žmogui gero nepadarysi, juo labiau visuomenei. Didžiulė piliečių  dalis   yra engiama, savavališkai ribojant jų konstitucines teises potvarkiais, neatitinkančiais  Konstitucijos ir nepareinančiais iš teisiškai aukščiau jų esančių įstatymų. Taip vadinamasis Galimybių pasas, panašu, kad skirtas žmones spausti susileisti šiuos preparatus į savo kūną. Galų gale užsimota, darant spaudimą per neteisiniu pagrindu įvedamą vaikų GP, suleisti šiuos preparatus ir į vaikų kūnus, nepaisant to, kad vaikai turi geriausią iš visų amžiaus grupių gamtinį ir labai stiprų imunitetą. Leidžiami preparatai suteikia viso labo tiktai specifinį ir labai trumpalaikį imunitetą, užslopinantį žmogaus gamtinį. Ar šiuo galimai antikonstituciniu ir antimoksliniu bei prievartiniu veiksmu nebus sužalotas Lietuvos ateities genofondas?

Dabartinė administracija Lietuvą valdo, išrinkta, jeigu, iš tiesų, išrinkta, 19-os nuošimčių rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių. Tai yra mažumos valdžia, veikianti prieš daugumą. 80 nuošimčių Lietuvos piliečių nepalaiko jos visuomenę ir gyvenimą iš esmės keičiančios krypties, einančios prieš tautiškumą, Lietuvos valstybingumą, valstybinę kalbą, kultūrą, istorinę atmintį ir visą tūkstantmečiais sukauptą dvasinį, vertybinį lobyną. Tokią priešpriešą gimdo naujieji globalizmo ideologai. Jiems nėra viso to, kas buvo prieš juos. Lygiai tas pats, jeigu medis pasakytų, kad jam nereikalingos šaknys, nes tai yra atgyvenos, ir jis auga naujuoju, šiuolaikiniu būdu. Belieka pridurti, kad globalizmo ideologai žmoniją kreipia antikultūros ir žmogaus prigimties laužymo bei luošinimo keliu. Jų pasaulinio pilietiškumo samprata yra grindžiama savo šaknų ir kultūros atmetimu. Vadinasi, tai yra medžiai be šaknų.

Kyla klausimas, kokia iš to mums, Lietuvos piliečiams, nauda? Ką taip eidami prieisime? Savo šalį pardavusiems, o gal būt ir išdavusiems, medžiaginė nauda didžiulė, bet trumpalaikė ir pragaištinga, parodanti jų vištakumą.

Atsiranda naujos partijos. Ir panašu, kad jų daugės. Jau ir taip Seime turime šešias ir dar vienuolika nepatekusių į jį, o kiek dar nebandžiusių ten patekti per paskutinius rinkimus. Yra du svarbūs dalykai, galintys užtikrinti esminius pokyčius Lietuvos politiniame gyvenime. Tai yra ateinantys rinkimai 2023-ais į savivaldas ir nebūtinai net po trijų metų 2024-ais į Seimą. Labai svarbi yra dabarties politinio vyksmo kontrolė, kurios aukščiausia išraiška būtų tikroviškas tiesioginės demokratijos užtikrinimas referendumais ir, be abejonės, teisėtas pasipriešinimas mažumos remiamos valdžios antikonstitucinei veiklai. Kalbant apie rinkimus, panašu, kad šiuo metu naujai atsirandančios partijos – tai viso labo tik planinga antinacionalinių, antitautinių, globalistinių jėgų parama sistemai. Nes, kada dabartinės sisteminės partijos, veikdamos prieš Lietuvos interesus, savo užduotį atliks, taip pažemindamos savo vardą, jas turės pakeisti pergrupuotos ir naujai sucementuotos tos pačios sistemos jėgos. Todėl, kiekviena partija, ateinančiuose rinkimuose dalyvausianti atskirai, bus arba sisteminė partija, arba partija, skaldanti tautinį-nacionalinį judėjimą ir tarnaujanti tai pačiai sistemai. Lietuvos sugrąžinimą į teisingos ir sveikos raidos vėžes užtikrinsianti pergalė yra galima tiktai po viena jungtine Vėliava.

Itin svarbus klausimas – kurie Lietuvos sugrąžinimo į teisingą raidos kelią uždaviniai yra svarbiausi, kurių nešsprendus, visi kiti netenka prasmės? Tai būtų Švietimo ir lietuvių Kultūros sugrąžinimas Lietuvai, Lietuvos labui. Ir šiuos abu uždavinius bei visus kitus, čia neišvardintus, turėtų vainikuoti tobulesnio žmoniškumo valstybės ir tautos gyvenime siekis bei tikslas.

 

Į pradžią Kas tas vytis?