KODĖL? KODĖL? KODĖL?…

KODĖL? KODĖL? KODĖL?…

Kas yra politinė partija?

Politinė partija – žmonių grupė, kuri turi bendrus politinius idealus, siekia tų pačių politinių tikslų ir yra susibūrusi į organizaciją, skirtą šiems idealams ginti bei įgyvendinti

LR Politinių partijų įstatymo 3 straipsnis:

 1. Politinė partija– savo pavadinimą turintis, pagal šį įstatymą įsteigtas viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę.

Draudžiama steigtis ir veikti politinėms partijoms, kurių <<…ar veikloje praktikuojama … valdžios užgrobimo prievarta metodai … >> žmogaus teisių bei laisvių, viešosios tvarkos pažeidimai, kitokios idėjos bei veiksmai, prieštaraujantys Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams ir nesuderinami su visuotinai pripažintomis tarptautinės teisės normomis.

LR Politinių partijų įstatymo 29 straipsnis:

29 straipsnis. Politinės partijos veiklos tyrimas

 1. Politinės partijos veiklos tyrimas atliekamas vadovaujantis Civilinio kodekso antrosios knygos X skyriaus nuostatomis, kurios taikomos tiek, kiek politinės partijos veiklos tyrimo šis įstatymas nereglamentuoja kitaip.
 2. Prokuroras turi teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kad šie ištirtų, ar politinė partija, jos valdymo organai ar jų nariai veikė tinkamai.
 3. Netinkama politinės partijos veikla laikytini tokie veiksmai, kai:

1) politinė partija priima sprendimus politinės partijos veiklai naudoti lėšas, gautas iš neleistinų politinės partijos finansavimo šaltinių;

2) politinė partija, jos valdymo organai ar jų nariai sudaro politinės partijos finansavimo sandorius, pažeisdami šio įstatymo reikalavimus.

 1. Jeigu nustatoma, kad politinės partijos veikla yra netinkama, teismas gali taikyti vieną iš šių priemonių:

1) laikinai sustabdyti politinės partijos valdymo organų narių įgaliojimus;

2) įpareigoti politinę partiją, jos valdymo organus ar jų narius atlikti tam tikrus veiksmus ar jų neatlikti;

3) likviduoti politinę partiją.

Kodėl  aš pradėjau nuo LR Politinių partijų įstatymo nagrinėjimo? Kas paskatino tai daryti?

Aš ne juristas ar teisininkas. Bet man nesuprantama ir nepriimtina tai, kas vyksta Lietuvos politinėje sistemoje, kokios politinės jėgos, o tuo pačiu ir tų politinių organizacijų nariai dirba Seime, užima pačias atsakingiausias pareigas valstybės valdyme. Mano motyvai:

 1. Dvi politinės partijos Teismo yra nubaustos, partijoms ir jų partijų nariams paskirtos baudos realios bausmės.

Aš, kaip LR pilietis, nerandu sau atsakymų, į man iškilusius klausimus (tik neturiu supratimo, kas į juos gali atsakyti ir ar atsakys):

 1. Ar buvo Prokuroro prašymas Teismui, kad būtų paskirti ekspertai ištirti tų partijų veiklą? Jeigu buvo tyrimas, ar yra viešai pagarsinta tyrimo medžiaga?
 2. Kuo remdamasis Teismas skyrė partijoms pinigines baudas ir netaikė LR Politinių partijų įstatymo 29 str. 4 p. numatytų priemonių? Kam tada reikalingas toks įstatymas?
 3. Ar gali nubaustos partijos dirbti Seime, jų nariai eiti atsakingas pareigas? Ar tai negresia valstybės nacionaliniam saugumui?
 4. Kur tų partijų ir jų narių moralinė atsakomybė?
 5. Kaip tokią padėtį Seime vertina teisėsaugai neužkliuvusios partijos? Kaip šios partijos gali patikimai dirbti su nuteistomis partijomis?
 6. Kokia vieša LR Prezidento pozicija dėl susidariusios padėties Seime?
 7. Ar tokios sudėties šiandieninis Seimas, esant sudėtingai geopolitinei padėčiai, dar gali priiminėti įstatymus, dalyvauti valstybės valdyme, atstovauti Tautą?
 8. Kodėl LR teistumas yra labai svarbus argumentas, paprastam Lietuvos žmogui, norint įsidarbinti į valstybines įmones, ir visiškai neturi įtakos dirbančiam valstybės valdyme ir priklausančiam nusikalstamai grupuotei ( nuteistai partijai)?

Tų klausimų yra žymiai daugiau. Bet ar tai nerodo, kad mūsų valstybės valdymas, mano protu, yra atsidūręs kritinėje būsenoje? Blogiausia tai, kad nesiaiškiname ir nenorime pripažinti priežasčių, kurios iki to privedė. O tragiška tai, kad mūsų, save laikantys politiniu elitu, nepajėgūs suprasti kokios to pasekmės bus Lietuvai.

Paprastas , baigiančio išnykti kaimo žmogus supranta ir tiek metų kalba, kad su tokia teisėsaugos sistema, kokia yra Lietuvoje, valstybė negali sveikai funkcionuoti – ji pasmerkta žlugimui, susinaikinimui. Bet kodėl to nesupranta ir su tokia padėtimi taikstosi teisininkų bendruomenė? Kodėl tiek metų tai matydama ir ant savo kailiu patirdama, tyli Tauta?

Mano manymu, šiandieninę padėtis Seime privers mus visus atsimerkti, pripažinti savo paklydimus ir šiandien pat vieniems atsiprašyti Tautos ir garbingai, vardan valstybės, pasitraukti, kitiems pradėti sąžiningai atlikti savo pareigas ir dirbti savo valstybei ir savo žmonėms. O TAUTA ESAME LABIAUSIAI KALTA, NES VISIŠKAI BUVOME NUSIŠALINE NUO SAVO VALSTYBĖS VALDYMO IR JĮ PAVEDĘ ATSITIKTINIAMS, SAVO NEATSAKINGAI PARINKTIEMS, ATSTOVAMS. Jeigu dar dabar Lietuva neprisikelsime, tai reiškia, kad mūsų Tauta tik to ir verta.

Gal aš kažko nesuprantu, klystu? Bet man labai neramu.