POLITINĖS PARTIJOS ,,KARTU SU VYČIU“ ĮSTATAI

 

  1. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. ,,Kartu su Vyčiu” yra viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – politinė partija, savo veikloje besivadovaujanti Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymu, kitais teisės aktais, šiais įstatais bei savo programa.

1.2. ,,Kartu su Vyčiu” tikslas – įgyvendinti Lietuvos piliečių politinius siekius, sutampančius su Partijos programinėmis nuostatomis ir padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių bei Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenančių kitų Europos Sąjungos valstybių- narių piliečių politinę valią, kai siekiama dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę.

1.3. Partija ,,Kartu su Vyčiu“ turi antspaudą, sąskaitas bankuose, vėliavą, emblemą ir kitą atributiką, kurią, Prezidiumo teikimu, patvirtina Taryba.

1.4. Partijos buveinės vietą nustato ,,Kartu su Vyčiu“ Prezidiumas savo  nutarimu.

1.5. Partijos skyriai veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, o taip pat užsienio valstybėse, jei to nedraudžia tų valstybių įstatymai.

 

  1. SKYRIUS

ĮSTOJIMO Į ,,KARTU SU VYČIU“ IR IŠSTOJIMO SALYGOS BEI TVARKA

2.1. Partijos ,,Kartu su Vyčiu” nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis ir Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytomis sąlygomis įgijęs teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir ne mažiau kaip šešis mėnesius joje gyvenantis. Asmuo, norintis tapti Partijos nariu turi būti sulaukęs 18 metų amžiaus, nepriklausantis kitoms politinėms partijoms, siekiantis tikslų, sutampančių su ,,Kartu su Vyčiu” tikslais, išdėstytais Partijos įstatuose bei programoje, pripažįstantis ,,Kartu su Vyčiu” Etikos kodeksą. Partijos narys moka nustatyto dydžio nario mokestį.

2.2. Partijos rėmėjais gali būti fiziniai asmenys, pritariantys ,,Kartu su Vyčiu” tikslams ir jos veiklai bei, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus galintys aukoti politinėms partijoms.

2.3. Į Partiją priima ,,Kartu su Vyčiu” kuopelės sueiga, skyriaus valdyba , gavusi prašymą; tvirtina ir įtraukia į politinių partijų narių kadastrą ,,Kartu su Vyčiu” prezidiumas.

2.4. Iš Partijos išstojama, įteikus kuopelės vadovui, skyriaus pirmininkui ar, „Kartu su Vyčiu” prezidiumui prašymą, arba pasinaudojant e-valdžios portalo paslauga.

2.5. Partijos narį, veikiantį prieš Partijos tikslus, nesilaikantį ,,Kartu su Vyčiu” programos ar įstatų, Etikos kodekso, šalina kuopelės sueiga, skyriaus valdyba, prezidiumas. Sprendimas gali būti apskųstas Tarybai per mėnesį laiko. ,,Kartu su Vyčiu“ Tarybos nutarimas yra galutinis. Prezidiumas išregistruoja pašalintą buvusį narį iš kadastro sąrašų.

2.6. Pašalintas iš partijos narys, atgal į partija, jo prašymu, gali būti priimtas, po pašalinimo praėjus ne trumpesniam, negu vienų metų laikotarpiui.

 

  1. SKYRIUS

PARTIJOS „KARTU SU VYČIU“ NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. ,,Kartu su Vyčiu“ narys turi teisę:

3.1.1 rinkti ir būti išrinktas į ,,Kartu su Vyčiu“ partijos valdymo organus;

3.1.2. kelti savo kandidatūrą ir būti iškeltas kandidatu rinkimams į valstybės valdymo ir savivaldos institucijas;

3.1.3. gauti informaciją apie ,,Kartu su Vyčiu” veiklą, teikti siūlymus ,,Kartu su Vyčiu” organams.

3.2. ,,Kartu su Vyčiu“ narys privalo veikliai siekti ,,Kartu su Vyčiu“ tikslų, remti juos, dalyvauti savo kuopelės, skyriaus, ,,Kartu su Vyčiu“ valdymo organų, į kuriuos jis išrinktas, veikloje, vykdyti jų nutarimus, laikytis ,,Kartu su Vyčiu“ įstatų ir programos reikalavimų.

 

  1. SKYRIUS

,,KARTU SU VYČIU” PARTIJOS SĄRANGA , PADALINIŲ SUDARYMO BŪDAI, VADOVŲ RINKIMO TVARKA

4.1. ,,Kartu su Vyčiu” sąrangos padaliniai:

4.1.1. ,,Kartu su Vyčiu” kuopelė.

4.1.1.1,,Kartu su Vyčiu”  kuopelę  sudaro  3-7  nariai. Kuopelė veikia teritoriniu pagrindu;

4.1.1.2. aukščiausias kuopelės organas – kuopelės sueiga paprasta balsų dauguma vieniems metams išsirenka kuopelės vadovą ir sekretorių, priima naujus narius, sprendžia narių pašalinimo ir kitus svarbiausius savo veiklos klausimus;

4.1.1.3. kuopelės sueigą šaukia kuopelės vadovas;

4.1.1.4. registruojasi ,,Kartu su Vyčiu” pasirinkto skyriaus valdyboje (jeigu skyriaus nėra – ,,Kartu su Vyčiu” sekretoriate) ir yra tiesiogiai pavaldi skyriaus valdybai.

4.2. ,,Kartu su Vyčiu” skyrius:

4.2.1. tai yra teritorinis padalinys, kurį sudaro 3-7 toje teritorijoje veikiančios ,,Kartu su Vyčiu” kuopelės ir kurio bendras narių skaičius yra ne mažesnis kaip 9 nariai. Skyriaus aukščiausias organas yra skyriaus susirinkimas, o tarp jų – susirinkime išrinkta skyriaus valdyba, kurią sudaro kuopelių vadovai. Valdyba išsirenka skyriaus (valdybos) pirmininką;

4.2.2. skyriaus susirinkime renkamas iždininkas, sekretorius, skyriaus kontrolės komisija iš ne mažiau kaip 3 narių, tvirtinamas kontrolės komisijos pirmininkas. Skyrius laikomas įsteigtu priėmus skyriaus narių susirinkime atitinkamą nutarimą;

4.2.3. skyriaus susirinkimo nutarimai priimami dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma. Skyriaus susirinkimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė ,,Kartu su Vyčiu“ skyriaus narių;

4.2.4. skyriaus susirinkimai šaukiami skyriaus pirmininko arba valdybos nutarimu ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį;

4.2.5. skyriaus veikla nutraukiama skyriaus susirinkimo sprendimu, kuriam pritaria daugiau kaip pusė visų skyriaus narių. Jis gali būti per mėnesį apskųstas ,,Kartu su Vyčiu“ tarybai.

4.2.6. ,,Kartu su Vyčiu” skyriaus valdyba:

4.2.6.1. ,,Kartu su Vyčiu“ skyriaus valdybos posėdžiai šaukiami skyriaus pirmininko ne rečiau kaip kartą per mėnesį;

4.2.6.2. vadovauja skyriaus veiklai tarp susirinkimų;

4.2.6.3. koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus kuopelių bendrą veiklą;

4.2.6.4. vykdo aukštesnių ,,Kartu su Vyčiu“ valdymo organų nutarimus, atsiskaito už veiklą ,,Kartu su Vyčiu“ prezidiumui;

4.2.6.5. priima naujus narius, sprendžia šalinimo iš partijos klausimus;

4.2.6.6. teikia ,,Kartu su Vyčiu” prezidiumui kandidatus rinkimams į valstybės valdymo ir savivaldos institucijas;

4.2.6.7. tvarko skyriaus finansinius, ūkinius reikalus, rengia skyriaus veiklos pajamų ir išlaidų metines sąmatas.

4.2.7. ,,Kartu su Vyčiu” skyriaus kontrolės komisija:

4.2.7.1. renkama paprasta balsų dauguma skyriaus susirinkime, kuriame tvirtinamas ir kontrolės komisijos pirmininkas;

4.2.7.2. ne rečiau kaip kartą per metus tikrina skyriaus valdybos finansinius, ūkinius reikalus, atskaitomybę, šių dokumentų tvarkymą, surašo tikrinimo aktus;

4.2.7.3. informuoja skyriaus narių susirinkimą ar skyriaus valdybą apie tikrinimo rezultatus. Jei nustatomi dideli trūkumai, apie tai neatidėliojant pranešama ,,Kartu su Vyčiu“ prezidiumui.

 

  1. SKYRIUS

,,KARTU SU VYČIU” PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS, JO SUŠAUKIMO TVARKA, LAIKAS, KOMPETENCIJA

5.1. ,,Kartu su Vyčiu” suvažiavimas – aukščiausias organas.

5.1.1. ,,Kartu su Vyčiu” suvažiavimas šaukiamas ,,Kartu su Vyčiu” tarybos nutarimu kas dveji metai.

5.1.2. Neeilinis ,,Kartu su Vyčiu“ suvažiavimas šaukiamas ,,Kartu su Vyčiu“ tarybos nutarimu arba raštu reikalaujant ne mažiau kaip pusei prieš tai vykusio suvažiavimo delegatų, arba ne mažiau kaip pusei ,,Kartu su Vyčiu“ narių. Kartu su Vyčiu“ suvažiavimo delegatus renka skyrių susirinkimai pagal tam suvažiavimui ,,Kartu su Vyčiu“ tarybos nutarimu nustatytą tvarką. ,,Kartu su Vyčiu“ prezidiumo nariai suvažiavime dalyvauja nerenkant jų. Suvažiavimai gali vykti e-priemonių pagalba nuotoliniu būdu.

5.1.3. ,,Kartu su Vyčiu“ suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų delegatų. ,,Kartu su Vyčiu“ įstatai ir programa priimami ar keičiami pritarus ne mažiau kaip dviem trečdaliams suvažiavime dalyvaujančių delegatų. Programos ar įstatų papildymai, pakeitimai priimami pritariant delegatų daugumai.

5.1.4. ,,Kartu su Vyčiu“ suvažiavimas:

5.1.4.1. priima ar keičia ,,Kartu su Vyčiu“ programą, įstatus, numato ,,Kartu su Vyčiu“ veiklos turinį ir būdus;

5.1.4.2. išklauso ir vertina ,,Kartu su Vyčiu” prezidiumo ir kontrolės komisijos ataskaitas;

5.1.4.3. išrenka ,,Kartu su Vyčiu” pirmininką. ,,Kartu su Vyčiu“ pirmininko teikimu išrenka pirmininko pavaduotoją, prezidiumo narius, Kontrolės, Etikos komisijų narius ir tvirtina jų pirmininkus;

5.1.4.4. nutaria nutraukti ,,Kartu su Vyčiu” veiklą ir nustato ,,Kartu su Vyčiu” turto panaudojimą.

5.2. Tarp eilinių ,,Kartu su Vyčiu“ suvažiavimų gali būti rengiama ,,Kartu su Vyčiu“ konferencija, kurioje gali būti                 aptariami svarbūs valstybės reikalai, ,,Kartu su Vyčiu“ programos vykdymas, tikslinama veiklos strategija ir taktika, tvirtinama ,,Kartu su Vyčiu“ programa, įstatai, prezidiumo sudėtis. ,,Kartu su Vyčiu“ konferencijos nutarimai priimami paprasta delegatų balsų dauguma šaukiama ta pačia tvarka kaip suvažiavimas. Konferencija teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau nei pusė delegatų.

5.3. ,,Kartu su Vyčiu“ suvažiavime visi priimti dokumentai privalo būti pateikti pasirašymui ir paskelbti per tris dienas.

 

  1. SKYRIUS

KITI ,,KARTU SU VYČIU“ VALDYMO ORGANAI, JŲ RINKIMO TVARKA IR GALIOS

6.1. ,,Kartu su Vyčiu“ valdymo organai yra taryba, pirmininkas, prezidiumas.

6.2. ,,Kartu su Vyčiu“ taryba – yra aukščiausias ,,Kartu su vyčiu“ organas, veikiantis tarp suvažiavimų.

6.2.1. Tarybą  sudaro ,,Kartu su Vyčiu“ prezidiumas ir skyrių pirmininkai.

6.2.2. Tarybos posėdžiams pirmininkauja ,,Kartu su Vyčiu“ pirmininkas arba jo pavedimu pirmininko pavaduotojas.

6.2.3. ,,Kartu su Vyčiu“ posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metų. Jie šaukiami pirmininko ar prezidiumo nutarimu arba daugiau kaip pusės tarybos narių raštišku reikalavimu. Jeigu Tarybos posėdžio sukvietimui nepritaria Pirmininkas, posėdžiui vadovauja susirinkusiųjų išrinktas tarybos narys. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma.

6.2.4. Tarybos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu per audio-video el. platformas.

6.2.5. ,,Kartu su Vyčiu“ taryba:

6.2.5.1. svarsto, nagrinėja ir vertina, kaip vykdomos partijos programos  nuostatos, suvažiavimo ir prezidiumo nutarimai, numato, koreguoja ,,Kartu su Vyčiu“ veiklos kryptis, išklauso skyrių Veiklos grupių informaciją apie jų veiklą;

6.2.5.2. tvirtina ,,Kartu su Vyčiu“ kandidatus rinkimams į valstybės valdymo ir savivaldos institucijas;

6.2.5.3. ,Kartu su Vyčiu” pirmininko teikimu tvirtina iždininką ir atsakingos sekretorės teikimu sekretoriato sudėtį;

6.2.5.4. tvirtina ,,Kartu su Vyčiu“ pajamų ir išlaidų metinę ataskaitą;

6.2.5.5. sumažėjus narių skaičiui (mirus, atsistatydinus, išstojus, pašalinus iš ,,Kartu su Vyčiu“, atsisakius Lietuvos Respublikos pilietybės), iš skyriuose į vakuojančias vietas išrinktų partijos narių, papildo ,,Kartu su Vyčiu“ prezidiumą, Kontrolės ir Etikos komisijas naujais nariais, esant reikalui, tvirtina komisijų pirmininkus;

6.2.5.6. patvirtina arba panaikina kitų „Kartu su Vyčiu“ institucijų sprendimą dėl nario šalinimo iš Partijos,  jeigu tuo klausimu buvo kreiptasi į ,,Kartu su Vyčiu“ tarybą;

6.2.5.7. prezidiumo pasiūlymu priima sprendimus dėl suvažiavimų, konferencijų, pravedimo, tvirtina jų darbotvarkių projektus;

6.2.5.8. priima politinius sprendimus ,,Kartu su Vyčiu” vardu;

6.2.5.9. sprendžia kitus svarbius ,,Kartu su Vyčiu” veiklos klausimus;

6.2.5.10. tarybos posėdžiai gali vykti e-priemonių pagalba nuotoliniu būdu;

6.2.5.11. taryboje visi priimti dokumentai privalo būti pateikti pasirašymui ir paskelbti per vieną dieną.

6.3. ,,Kartu su Vyčiu” prezidiumas – kolegialus valdymo organas.

6.3.1. Prezidiumas renkamas suvažiavime kas dveji metai. Jis atsiskaito suvažiavimui, o laikotarpiu  tarp suvažiavimų – Tarybai.

6.3.2. Prezidiumą sudaro vienuolika asmenų: ,,Kartu su Vyčiu” pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir devyni nariai – veiklos grupių vadovai.

6.3.3. Prezidiumo nariai – veiklos grupių vadovai ,,Kartu su Vyčiu“ suvažiavime renkami konkrečiai į atskiras partijos programai įgyvendinti veiklos grupes.

6.3.4. Prezidiumo nariai – veiklos grupių vadovai suburia mažiausiai trijų partijos narių veiklos grupę, organizuoja ir atsako už tų grupių veiklą, įgyvendinant ,,Kartu su Vyčiu“ programą. Palaiko ir koordinuoja grupės veiklą su kitomis giminingomis partijomis, judėjimais, visuomeninėmis organizacijomis.

6.3.5. Prezidiumui vadovauja ir posėdžius šaukia ( per atsakingąją sekretorę) ,,Kartu su Vyčiu“ pirmininkas arba jo įpareigotas pirmininko pavaduotojas.

6.3.6. Prezidiumo nutarimai teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip šeši prezidiumo nariai ir nutarimams pritaria daugiau kaip pusė prezidiumo posėdyje dalyvavusių narių ( ne mažiau kaip keturi).

6.3.7. Posėdžiai gali vykti e-priemonių pagalba nuotoliniu būdu.

6.3.8. Prezidiumas svarsto partijos poziciją svarbiais            valstybės gyvenimo  klausimais, priima politinius pareiškimus ir kitus dokumentus ,,Kartu su Vyčiu“ vardu.

6.3.9. Prezidiumas tvirtina skyrius, skyrių pirmininkus, priimtus į partiją naujus narius.

6.3.10. Teikia ,,Kartu su Vyčiu“ tarybai tvirtinti ,,Kartu su Vyčiu“ kandidatus ar kandidatų sąrašus rinkimams į valstybės valdžios ar savivaldos institucijas.

6.3.11. Sprendžia kitus svarbius ,,Kartu su Vyčiu” klausimus savo galių ribose.

6.3.12. Gali būti atšauktas neeilinio suvažiavimo sprendimu, pasiūlius Tarybai arba juos  išrinkusio suvažiavimo delegatų raštišku reikalavimu.

6.3.13. Prezidiume visi priimti dokumentai privalo būti pateikti pasirašymui ir paskelbti per vieną dieną.

6.4. ,,Kartu su Vyčiu“ pirmininkas – vienasmenis valdymo organas:

6.4.1. vadovauja ,,Kartu su Vyčiu“ veiklai ir ją atstovauja. Renkamas ,,Kartu su Vyčiu“ suvažiavime kas dveji metai ir yra atskaitingas suvažiavimui. Gali būti atšauktas ir renkamas neeilinio ,,Kartu su Vyčiu“ suvažiavimo sprendimu;

6.4.2. teikia suvažiavimui tvirtinti ,,Kartu su Vyčiu“ pirmininko pavaduotojo kandidatūrą, išsako savo nuomonę apie kitų prezidiumo narių pagal atskirus veiklos barus keliamas kandidatūras.

6.4.3. ,,Kartu su Vyčiu“ pirmininko pavedimu kai kurias jo funkcijas atlieka pavaduotojas. Laikinai negalintį eiti pareigų ,,Kartu su Vyčiu“ pirmininką tuo laiku pavaduoja pavaduotojas. Atsistatydinusio pirmininko pareigas iki ,,Kartu su Vyčiu“ neeilinio suvažiavimo perima pirmininko pavaduotojas.

6.5. ,,Kartu su Vyčiu“ sekretoriatas:

6.5.1. yra nuolat veikianti ,,Kartu su Vyčiu“ tvarkomoji sąranga. Sekretoriatui vadovauja ,,Kartu su Vyčiu“ atsakingasis sekretorius.

6.5.2. tvarko ir atsako už ,,Kartu su Vyčiu“ visą dokumentacijos tvarkymą, jos apsaugą, raštvedybą, narių ir buhalterinę apskaitą;

6.5.3. teikia metodinę paramą skyriams raštvedybos ir buhalterinės apskaitos ir kitais klausimais.

6.5.4. vykdo kitus ,,Kartu su Vyčiu“ suvažiavimo, konferencijų, pirmininko, tarybos ir prezidiumo pavedimus kompetencijų ribose.

6.5.5. ,,Kartu su Vyčiu“ pirmininko įgaliotas ir Tarybos patvirtintas sekretoriato narys (iždininkas) :

6.5.5.1. tvarko ,,Kartu su Vyčiu“ sąskaitas banke;

6.5.5.2. kontroliuoja ir tvarko lėšas veiklai plėtoti, rengia ir teikia tarybai tvirtinti ,,Kartų su Vyčiu“ pajamų ir išlaidų sąmatą;

6.5.5.3. mokėjimus, bankinius pavedimus ir kitas pinigines operacijas atlieka tik  esant prezidiumo sprendimams arba turint prezidiumo patvirtintas Sutartis;

6.5.5.4. kontroliuoja įplaukų į sąskaitas paskirtį, nario mokesčio mokėjimą.

 

  1. SKYRIUS

,,KARTU SU VYČIU“ VEIKLOS KONTROLĖS KOMISIJA

 7.1. ,,Kartu su Vyčiu“ skyrių kontrolės komisijos kontroliuoja skyrių valdybų finansinę veiklą, nario mokesčio surinkimą.

7.2. ,,Kartu su Vyčiu“ kontrolės komisija:

7.2.1. kontroliuoja sekretoriato, skyrių valdybų finansinę, ūkinę veiklą, atskaitomybę, dokumentų tvarkingumą;

7.2.2. teikia ,,Kartu su Vyčiu“ skyrių kontrolės komisijoms metodinę paramą, prireikus pasitelkia jų narius didesnės apimties patikrinimams atlikti.

7.2.3. Kontrolės komisija atskaitinga partijos suvažiavimui (konferencijai).

7.2.4. Kontrolės komisija renkama suvažiavime (konferencijoje) atviru arba slaptu balsavimu iš trijų asmenų.

7.2.5. Kontrolės komisija išsirenka pirmininką, jo pavaduotoją bendru sutarimu. Kontrolės komisijos pirmininką tvirtina suvažiavimas.

7.2.6. Kontrolės komisijos kadencija – dveji metai. Kadencijų skaičius ne didesnis kaip dvi kadencijos iš eilės.

7.2.7. Kontrolės komisija dirba pagal prezidiumo patvirtintus nuostatus ir darbo reglamentą.

7.2.8. Partijos narių pareiškimai, ,,Kartu su Vyčiu“ valdymo organų siūlymai, įvertinant narių poelgius, privalo būti išnagrinėti ne vėliau kaip per mėnesį (išskyrus force majeure atvejus).

 

  1. SKYRIUS

,,KARTU SU VYČIU“ ETIKOS KOMISIJA

 8.1. Etikos komisija (toliau-EK) – kolegialus Įstatų, Garbės kodekso (toliau GK) aiškinimo, jų    vykdymo priežiūros, konfliktų ir ginčų tarp partijos organų ar narių nagrinėjimo ir sprendimo organas.

8.2. EK galios:

8.2.1. teikia pasiūlymus suvažiavimui, tarybai ar prezidiumui dėl narystės sustabdymo ar pašalinimo iš partijos dėl grubių etikos ir moralės normų pažeidimų, patikėtų pareigų nevykdymo, partijos įstatų pažeidimų ar partijos programos esminių nuostatų nepaisymo;

8.2.2. savo iniciatyva ar partijos organų pavedimu nagrinėja  partijos įstatų ir programos pažeidimus;

8.2.3. aiškina partijos įstatus, GK, prižiūri jų vykdymą;

8.2.4. atlieka tyrimus, nagrinėja bei sprendžia procedūrinius ginčus tarp partijos narių ir valdymo organų partinės veiklos srityje.

8.2.5. Etikos komisija šaukia posėdžius ir organizuoja darbą pagal savo patvirtintą reglamentą.

8.2.6. Etikos komisija nenagrinėja skundų dėl tarybos ar suvažiavimo priimtų sprendimų.

8.2.7. EK atskaitinga partijos suvažiavimui (konferencijai).

8.2.8. EK renkama suvažiavime (konferencijoje) atviru arba slaptu balsavimu iš trijų asmenų.

8.2.9 EK išsirenka pirmininką, jo pavaduotoją bendru sutarimu. EK pirmininką tvirtina suvažiavimas.

8.2.10. EK kadencija – dveji metai. Kadencijų skaičius ne didesnis kaip dvi kadencijos iš eilės.

8.2.11. EK dirba pagal prezidiumo patvirtintus nuostatus ir darbo reglamentą;

8.2.12. Partijos narių pareiškimai, valdymo organų siūlymai įvertinti narių poelgius privalo būti išnagrinėti ne vėliau kaip per vieną mėnesį (išskyrus force majeure atvejus).

 

  1. SKYRIUS

,,KARTU SU VYČIU“ LĖŠŲ ŠALTINIAI

 9.1. ,,Kartu su Vyčiu“ lėšas sudaro:

9.1.1. nario mokestis – nemažiau 12 eurų per metus;

9.1.2. nario mokesčio gali nemokėti arba mokėti pagal savo galimybes besimokantys, neįgalūs, pensininkai, neturintys pajamų iš darbo santykių ir apie tai raštu informavę skyriaus pirmininką;

9.1.3. įstatymu leidžiamas nuošimtis nuo gyventojų sumokamo pajamų mokesčio;

9.1.4. savanoriškos narių įmokos;

9.1.5. palūkanos iš bankuose laikomų indėlių;

9.1.6. iš leidybos ir kitos leidžiamos veiklos gautos lėšos;

9.1.7. valstybės biudžeto dotacijos;

9.1.8. kitos teisėtai gautos lėšos.

9.2. ,,Kartu su Vyčiu“ lėšos suvažiavimo, tarybos ar prezidiumo sprendimais naudojamos: renginiams, rinkimų kampanijoms finansuoti, samdomiems ,,Kartu su Vyčiu“ darbuotojams išlaikyti, patalpų įsigijimui ir nuomai, skyrių patiriamoms išlaidoms iš dalies padengti ir kitiems reikalams.

 

  1. SKYRIUS

,,KARTU SU VYČIU” VEIKLOS NUTRAUKIMO IR TURTO PANAUDOJIMO TVARKA

10.1. Partija ,,Kartu su Vyčiu“ gali būti likviduota suvažiavime, tam pritarus dviem trečdaliams delegatų arba teismo sprendimu.

10.2. Likviduotos ,,Kartu su Vyčiu“ lėšos ir turtas panaudojamas įstatymo numatyta tvarka. Likusį ,,Kartu su Vyčiu“ turtą suvažiavimas gali skirti organizacijai, turinčiai panašius tikslus.

Įstatai patvirtinti KSS-SL neeiliniame suvažiavime 2021 m. birželio mėn.27 d. Jonavoje.

Į pradžią Kas tas vytis?